Pásová vyvazovací plošina MDE C325B : MDE Machinebouw

: Pásová vyvazovací plošina MDE C325B

Žádost o cenovou nabídku
Žádost o cenovou nabídku

Tato pásová plošina MDE C325 je speciálnì vyvinuta pro práci na svažitých pozemcích. Pásový podvozek je tvoøen ètyømi nezávisle ovládanými výškovì stavitelnými pásy. I pøi práci ve svahu tak vždy budete pracovat v bezpeèné vodorovné poloze.

Standardní rozmìry vyvazovací plošiny C325B:
- výška podlážky nad terénem od 109 do 299cm;
- maximální délka stroje je 315cm;
- maximální šíøka (=šíøka nápravy) je 125 cm;
- Rozmìry pracovní plošiny jsou 295 x 110 cm.

Vyvazovací plošina MDE C325B je standardnì vybavena:
- tøíválcovým motorem Kubota o výkonu 25 hp;
- pøístrojovou deskou s ovládacími prvky a kontrolkami;
- pásy s hrubým vzorkem pro dokonalou trakci i ve vlhèích podmínkách;
- plynulou regulací rychlosti;
- schùdky pro snadný pøístup na pracovní plošinu;
- pevná a stabilní konstrukce.

Volitelné pøíslušenství:
rádio;
kryt (støíška);
ochrana motoru;
kompresor;
- rozšíøení plošiny do šíøky;
skøíòka na náøadí;
nástavec pro umístìní role vyvazovací bužírky;
sledování vašeho stroje (track and trace).

«