Sázecí stroj MDE PM45-SSU : MDE Machinebouw

: Sázecí stroj MDE PM45-SSU

Žádost o cenovou nabídku
Žádost o cenovou nabídku

Sázecí a bambusovací stroj MDE PM45-SSU je urèen k výsadbì prostokoøenných stromù a souèasnému píchání dìr pro bambusové tyèe pomocí pícháku s vodní tryskou. Je vybaven rýhovacím mechanismem (šíøka rýhy 45 cm), dostateènì širokou manipulaèní plochou (šíøka 275 cm) a zásobníkem pro bambusové tyèe. Souèástí stroje je zásobník vody pro trysku pícháku.

Volitelné pøíslušenství:
Hydraulicky ovládaný výškovì stavitelný zásobník bambusových tyèí urèený pro jejich snazší nakládku.

«