SOUČÁSTKY : MDE Machinebouw

SOUČÁSTKY

Firma MDE disponuje rozsáhlým skladem náhradních dílù.
Témìø všechny díly potøebné pro opravu strojù znaèky MDE jsou trvale skladem, stejnì tak i náhradní díly pro stroje jiných výrobcù pùsobících ve školkaøském sektoru.

Potøebujete náhradní díly? Jestliže souèástky objednáte pøed 15. hodinou, odesíláme je ještì téhož dne. Odstávky stroje jsou tak vždy minimalizovány.

Potøebujete náhradní díl? Pošlete nám zprávu na magazijn@mdemachinebouw.nl, nebo nás kontaktujte telefonicky.