Vyvazovací plošina MDE Quatro 325 s elektrickým pohonem

: Vyvazovací plošina MDE Quatro 325 s elektrickým pohonem

Žádost o cenovou nabídku
Žádost o cenovou nabídku

Pokud se pøi práci ve stromové školce toužíte zaposlouchat do zpìvu ptákù a šumìní vánku v korunách stromkù, vyberte si z plnì elektrických variant našich plošin Quatro 275 a Quatro 325. Také u elektricky pohánìných plošin je zajištìn pohon všech ètyø kol/obou náprav.

Standardní rozmìry vyvazovací plošiny Q325E:
- výška podlážky nad terénem od 100 do 299cm;
- maximální délka stroje je 315cm;
- maximální šíøka (=šíøka nápravy) je 124 cm;
- Rozmìry pracovní plošiny jsou 295 x 110 cm.


Elektrická vyvazovací plošina MDE je standardnì vybavena:
- speciální trakèní baterií, která pohání obì nápravy a díky své kapacitì umožòuje dlouhý nepøerušovaný provoz bez èastého nabíjení. Zbývající kapacitu baterie lze snadno odeèíst na pøístrojové desce plošiny;
- pøístrojovou deskou s ovládacími prvky a kontrolkami;
- extra širokými pneumatikami s hrubým vzorkem pro vynikající pøilnavost v terénu;
- pohonem ètyø kol
- dvìma øiditelnými nápravami s možností ovládat každou z náprav zvl᚝;
- plynulou regulací rychlosti;
- schùdky pro snadný pøístup na pracovní plošinu;
- pevnou a stabilní konstrukcí.

Volitelné pøíslušenství:
rádio;
kryt (støíška);
rozšíøení plošiny do šíøky;
skøíòka na náøadí;
nástavec pro umístìní role vyvazovací bužírky;
bezvzdušné pneumatiky;
pneumatiky s tekutou dušovou náplní proti úniku vzduchu pøi defektu;
sledování vašeho stroje (track and trace).

«