Vyvazovací plošina MDE Quatro 450 : MDE Machinebouw

: Vyvazovací plošina MDE Quatro 450

Žádost o cenovou nabídku
Žádost o cenovou nabídku

Plošina Quatro 450 byla spoleèností MDE vyvinuta pro práci ve špièkových školkaøských provozech pìstujících vzrostlé alejové stromy velkých dimenzí. Plošina disponuje silným, vodou chlazeným ètyøválcovým motorem Kubota o výkonu 35 hp, který je uložen ve snadno pøístupné ochranné skøíni. Každé ze ètyø kol plošiny je pohánìno vlastním hydromotorem. Toto øešení zajišuje velmi vysokou tažnou sílu a velmi malý prùmìr otáèení stroje.

Standardní rozmìry vyvazovací plošiny Q450:
- pracovní výška plošiny je 6,5 metrù;
- maximální délka stroje je 425 cm;
- maximální šíøka (=šíøka nápravy) je 148 cm;
- šíøka plošiny (hydraulicky stavitelná) stažená: 100 cm, roztažená: 160 cm

Vyvazovací plošina MDE Q450 se vyznaèuje:
- velmi útlou nùžkovou konstrukcí;
- zdvihací kapacitou 500 kg;
- moderní pøístrojovou deskou;
- pneumatikami plnìnými tekutou dušovou náplní, která Vás zcela ochrání pøed možnými defekty;
- uzávìrkami diferencálu v obou nápravách;
- tìžkými pohyblivými nápravami, které zajistí stabilitu plošiny za jakýchkoliv terénních podmínek;
- ochranou motoru - èidlo nízkého tlaku oleje, teploty vody, defektu klínového øemene a vzuchového filtru;
- hydraulicky rozztažitelnou platformou, která umožòuje práci jak v úzkých, tak i širokých výsadbových sponech. Další výhodou tohoto øešení je eliminace poškození korun stromù v úzkých øádcích pøi zdvihu plošiny. Ten je vykonáván ve staženém stavu, pøièemž roztáhnutí pracovní plošiny provedete až v kýžené pracovní výšce v úrovni korun stromù;
- zcela plochou pracovní platformou, a už ve staženém, nebo roztaženém stavu.


Volitelné pøíslušenství:
rádio;
kryt (støíška);
kompresor;
skøíòka na náøadí;
nástavec pro umístìní role vyvazovací bužírky;
sledování vašeho stroje (track and trace).

«